99 emrat e allahut
 
1. ALL-LLAH - Allah 
2. ER-RAHMAN - i Gjithëmëshirëshmi  
3. ER-RAHIM - Mëshirëploti 
4. EL-MELIK - Sunduesi  
5. EL-KUDDUS - i Pastërti  
6. ES-SELAM - Paqëdhënësi  
7. EL-MU'MIN -Siguruesi  
8. EL-MUHEJMIN - Mbizotëruesi 
9. EL-AZIZ - Fuqiploti  
10. EL-XHABBAR - i Gjithëfuqishmi  
11. EL-MUTEKEBBIR - i Madhërishmi  
12. EL-HALIK - Krijuesi 
13. EL-BARIJ - Filluesi 
14. EL-MUSAWWIR - Formëdhënësi  
15. EL-GAFFAR - Falësi  
16. EL-KAHHAR - Mposhtësi  
17. EL-WEHHAB - Dhuruesi 
18. ER-REZAK - Furnizuesi  
19. EL-FETTAH - Zgjidhjedhënësi 
20. EL-'ALIM - i Gjithëdituri 
21. EL-KABID - Shtrënguesi 
22. EL-BASIT - Dhënësi  
23. EL-HAFIDU - Përulësi 
24. ER-RAFI' - Lartësuesi  
25. EL-MU'IZZU - Ngritësi  
26. EL-MUDHIL-L - Nënshtruesi 
27. ES-SEMI' - Dëgjuesi 
28. EL-BASIR - Vështruesi 
29. EL-HAKEM - Gjykuesi  
30. EL-'ADL - i Drejti  
31. EL-LATIF - i Buti  
32. EL-HABIR - i Gjithëinformuari  
33. EL-HALIM - Përdëllimtari  
34. EL-'ADHIM - Madhështori  
35. EL-GAFUR - Gjithëfalësi  
36. ESH-SHEKUR - Mirënjohësi 
37. EL-'ALIJJ - i Larti  
38. EL-KEBIR - i Madhi  
39. EL-HAFIDH - Ruajtësi  
40. EL-MUKIT - Ushqyesi 
41. EL-HASIB - Llogarimarrësi  
42. EL-XHELIL - Fisniku  
43. EL-KERIM - Bujari 
44. ER-REKIB - Vigjëluesi 
45. EL-MUXHIB - Lutjepranuesi 
46. EL-WASI' - Gjithëpërfshirësi 
47. EL-HAKIM - i Urti 
48. EL-WEDUD - i Dashuri 
49. EL-MEXHID - i Lavdishmi 
50. EL-BA'ITH - Ringjallësi 
51. ESH-SHEHID - Dëshmuesi 
52. EL-HAKK - i Vërteti 
53. EL-WEKIL - Përkujdesësi 
54. EL-KAWIJJ - i Forti 
55. EL-METIN - i Pathyeshmi 
56. EL-WELIJJ - Mbrojtësi 
57. EL-HAMID - i Falënderuari 
58. EL-MUHSIJ - Gjithënjohësi 
59. EL-MUBDIJ - Nismëtari  
60. EL-MU'ID - Rikrijuesi 
61. EL-MUHJI - Jetëdhënësi 
62. EL-MUMIT - Jetëmarrësi  
63. EL-HAJJ - i Gjalli 
64. EL-KAJJUM - i Përjetëshmi  
65. EL-WAXHID - Kreatori  
66. EL-MAXHID - i Nderuari 
67. EL-WAHID - i Vetmi  
68. ES-SAMED - i Domosdoshmi  
69. EL-KADIR - i Fuqishmi  
70. EL-MUKTEDIR - i Gjithëmundshmi  
71. EL-MUKADDIM - Përparuesi  
72. EL-MUEHHIR - Paslënësi 
73. EL-EWWEL - i Pari  
74. EL-AHIR - i Fundit 
75. EDH-DHAHIR - i Dukshmi 
76. EL-BATIN - i Padukshmi  
77. EL-WALIJ - Udhëheqësi  
78. EL-MUTE'ALIJ - i Gjithëlartësuari  
79. EL-BERR - Mirëbërësi  
80. ET-TEWWAB - Pendimpranuesi 
81. EL-MUNTEKIM - Ndëshkuesi 
82. EL-'AFUWW - Mëkatfalësi 
83. ER-REUF - i Dhembshuri 
84. MALIKUL-MULK - Pushtetmbajtësi 
85. DHUL-XHELALI WEL IKRAM - Atij i takon madhështia dhe nderi 
86. EL-MUKSIT - Drejtësidhënësi 
87. EL-XHAMI' - Tubuesi 
88. EL-GANIJ - i Pasuri 
89. EL-MUGNI - Pasuridhënësi 
90. EL-MANI' - Privuesi 
91. ED-DAR - Krijuesi i së keqes 
92. EN-NAFI' - Krijuesi i së mirës 
93. EN-NUR - Drita 
94. EL-HADI - Udhëzuesi  
95. EL-BEDI' - Shpikësi  
96. EL-BAKI - i Përherëshmi 
97. EL-WARITH - Trashëguesi  
98. ER-RESHID - Frymëzuesi 
99. ES-SABUR - Durimtari View High